Przedszkole Nr 1 Koluszki
Drukuj


 

 witamy     

Nasze przedszkole jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Koluszki.
     Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.          Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców.
     Obecnie pracujemy w godzinach 6.30.-16.30.

      Nasza placówka ma cztery oddziały.
     Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25 osób.

      Kładziemy nacisk na indywidualny kontakt z każdym  dzieckiem.
     Zapewniamy rodzinną atmosferę.

      Opiekę nad dziećmi sprawują osoby doskonale przygotowane 
     i znające potrzeby dziecka.
 
      Organizujemy wiele uroczystości i spotkań dla dzieci 
     i ich rodzin.

      Przedszkolaki biorą udział w licznych imprezach kulturalnych,
     konkursach, wycieczkach, przedstawieniach itp.

 
 linie_stopykolor       

W  kształtowaniu osobowości  i  wiedzy dzieci jesteśmy partnerami Rodziców !

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 1

W KOLUSZKACH

                                                                                 (Pobierz dokument)


MISJA

 

NASZE PRZEDSZKOLE – PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW

 

ZAPEWNIAJĄCYM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

 

ORAZ

 

WSPIERAJĄCYM WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA

 


 

WIZJA

 

Nasze przedszkole:

-to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują,
-zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka,
-zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
-tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
-wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
-kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
-promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 

czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

 

jest akceptowane takie, jakie jest,

 

ma możliwości indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 

jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

 

uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

 

uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

 

poznaje swoje prawa i obowiązki,

 

osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 

otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

 

współpracują z nauczycielami,

 

otrzymują pomoc specjalistów,

 

wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

 

aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 

są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 

są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,

 

dyspozycyjni i taktowni,

 

wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycji i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

 

współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 

pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz

 

poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

 

aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

 

stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

 

doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi

 

  • nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.(czytaj więcej)
Poprawiony: wtorek, 27 stycznia 2015 08:35
 
Contacts Search