Przedszkole Nr 1 Koluszki
Drukuj


            Znalezione obrazy dla zapytania dzieci w przedszkolu obrazki 

 
     

Nasze przedszkole jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Koluszki.
     Organem nadzorującym przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.          Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców.
     Obecnie pracujemy w godzinach 6.30.-16.30.

      Nasza placówka ma trzy oddziały.
     Liczba dzieci w grupie nie przekracza 25 osób.

      Kładziemy nacisk na indywidualny kontakt z każdym  dzieckiem.
     Zapewniamy rodzinną atmosferę.

      Opiekę nad dziećmi sprawują osoby doskonale przygotowane 
     i znające potrzeby dziecka.
 
      Organizujemy wiele uroczystości i spotkań dla dzieci 
     i ich rodzin.

      Przedszkolaki biorą udział w licznych imprezach kulturalnych,
     konkursach, wycieczkach, przedstawieniach itp.

 
 linie_stopykolor       

W  kształtowaniu osobowości  i  wiedzy dzieci jesteśmy partnerami Rodziców !

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 1

W KOLUSZKACH

                                                                                 (Pobierz dokument)


MISJA

 NASZE PRZEDSZKOLE – PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW

 ZAPEWNIAJĄCYM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

 ORAZ

 WSPIERAJĄCYM WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA

 

WIZJA

Nasze przedszkole:

-to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują,
-zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka,
-zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
-tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
-wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
-kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
-promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 •czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
jest akceptowane takie, jakie jest
ma możliwości indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
poznaje swoje prawa i obowiązki,
osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 •otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
współpracują z nauczycielami,
otrzymują pomoc specjalistów,
wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 •są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
dyspozycyjni i taktowni,
wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycji i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz

poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi

nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

                          Podobny obraz

 
Poprawiony: środa, 02 maja 2018 16:11
 
Contacts Search